Photo of teacher

Đặng Đức Mạnh

Java Developer

Học vấn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chuyên ngành:Kĩ sư phần mềm

Chứng chỉ:

Fundamental IT Engineer (bit.ly/fe-certificate)

TOEIC Certificate with score 550

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Programming languages: Java, Javascript, Golang

Framework: Spring boot, Reactjs

Soft skills: Communication, Team-work

Databases: MySQL, Postgresql

Additional skills: Git, Docker

IDEAs: Visual Studio Code, Intelliji IDEA

Công tác

Sapo Technology Joint Stock Company 03/2020 - 05/2020

  • Intern Dev

Nextop Co., Ltd 06/2020 – 03/2022

  • Java Developer - Team Social

Samsung SDS04/2022 – Hiện nay

  • Java Developer