Photo of teacher

Hoàng Văn Phú

DevOps Engineer and Researcher

Học vấn

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Programming language: Golang, Javascript, Python

Framework: Go-gin, Go-chi, Express, ReactJS, Django, Angular

Database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB

CI/CD: Jenkins, CircleCI, GitLab CI/CD, Git Actions, Spinnaker, ArgoCD, Argo Rollouts

Virtual platform: KVM, Openstack, Virtual Box, Proxmox

Container: Docker, Kubernetes

Cloud platform: AWS, GCP

Configuration: Ansible

Monitoring: Prometheus, Grafana

Logging: ELK stack

Distributed Storage: Ceph, Rook Ceph, MinIO, Longhorn

Others: Helm, Bash script, Vault, Keycloak, terraform…

Công tác

Anvita 8/2018 – 6/2019

  • Developer Backend and Frontend

Samsung Vietnam Mobile R&D Center - SVMC 6/2019 – 8/2019

  • Internship

Operation Research Laboratory UET - ORLAB 9/2019 – 8/2021

  • Software Engineer

Samsung Vietnam Mobile R&D Center - SVMC9/2021 – 8/2022

  • System administrators and DevOps

Viettel Digital Service9/2022 – Hiện nay

  • DevOps Engineer