Photo of teacher

Nguyễn Đình Phúc

Java Engineer

Học vấn

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Chuyên ngành:Điện tử - Kỹ thuật máy tính

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Proven experience in Spring, Hibernate, Docker

Working in the Scum development process

Willingness to learn and adapt new technology quickly

Reading documents and working in English

Sense of responsibility, communication skills and team spirit

Công tác

EASTGATE SOFTWARE 07/2021- hiện nay

  • Java Developer

VIETTEL DIGITAL SERVICES12/2020 – 06/2021

  • Java Developer

MOBIFONE R&D CENTER 04/2020 – 12/2020

  • Java Developer