Photo of teacher

Mã Quốc Phong

SOC Analysts tại VNCERT/CC

Học vấn

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Chuyên ngành: An toàn thông tin

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Programming languages: JavaScript, Typescript, React, Python, Java, Angular

Library: MUI, Angular Material

Frameworks: Tailwindscss, Jquery

Frontend development

Công tác

SOC Analysts tại VNCERT/CC